Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rutiner for periodisering

 

Innfør faste arkivperioder for saksarkivet med nytt daglegarkiv og nye register.

 1. Bruk skarpt periodeskille ved manuell journalføring.
 2. Bruk overlappingsperiode for saker som strekk seg over periodeskilje ved elektronisk journalføring. Dette forutset at det i samband med periodeskiljet ikkje skjer grunnleggande endringar i arkivet (jfr. arkivforskrifta §3-13)

 

Rutiner ved overgang til fullelektronisk arkiv

 

 1. Bruk skarpt periodeskilje
 2. Lag to-vegs lenke mellom saker som er aktive ved periodeskilje og den nye saksmappa som blir oppretta etter etableringa av fullelektronisk arkiv.
 3. Sett strek ved overgangen til fullelektronisk arkiv, saner journalbasen ved å legge sakene over i en egen sluttet historisk base. Basen skal være lukket for registering av nye saker.
 4. Ta kopi av historisk journalbase og overfør til depot for langtidslagring.
 5. Saner basen for elektronisk arkiv ved å skille ut alle avsluttede saker i en egen historisk base. Basen skal være lukket for skriving og lagring av nye saksdokumenter.
 6. Kopi av historisk base overføres til depot for langtidslagring, jfr. arkivforskrifta §3-17.

 

Rutiner ved manuell journalføring og for fysiske (manuelle) arkiver.

 

 1. Behold løpende saker ved periodeskillet i dagligarkivet.
 2. Registrer disse dokumentene som utgåande i gammel journal.
 3. Registrer dokumentene som innkommende i ny journal.
 4. Legg henvisningskort over de løpende saker i arkiv som skal til bortsetting.
 5. Foreta nødvendig arkivbegrensning og kassasjon i materialet som skal til bortsetting.
 6. Sett kassabelt materiale i egne bokser merket med: Arkivskaper, kassasjon og årstall for kassasjon.
 7. Bind inn møtebøker, protokoller, kopibøker og journaler som skal til bortsetting dersom dette ikke er gjort.
 8. Merk hvert arkivstykke som skal til bortsetting med : Arkivskaper, arkiv, arkivkode og tidsperioden. Eks. "Formannskapet, møteprotokoll, 1999, sak 1-84"
 9. Utarbeid arkivliste over alle arkivstykker med innhald som skal til bortsetting.
 10. Sett vekk avmerka og listeført materiale, også journalar og andre registre.
 11. Rydd samtidig opp i spesialarkivene ved bortsetting av uaktuelt materiale. Sett f.eks. vekk personalmapper for personale som har sluttet.
 12. Gjenopptatte saker lånes ut frå bortsettings- eller fjernarkiv. Utlånte dokument settes tilbake etter bruk.

 

Rutiner for periodisering av elektronisk arkivdel 

 1. Sett overføringsperiode (1.-2. år)
 2. Saker som blir aktive i løpet av overføringsperioden beholdes i aktivt journalbase.
 3. Sett strek etter overføringsperioden og saner journalbasen ved å legge avskrevne saker over i en egen sluttet historisk base. Basen skal være lukka for registering av nye saker.
 4. Ta kopi av historisk journalbase og overfør til depot for langtidslagring.
 5. Saner basen for elektronisk arkiv ved å skille ut alle avslutta saker i en eigen historisk base. Basen skal være lukka for skriving og lagring av nye saksdokumenter.
 6. Kopi av historisk base overførast til depot for langtidslagring, jfr. arkivforskrifta §3-17.

 

 

 Periodisering i Sykkylven kommune

 

Periodisering av sak/arkivsystem

I god tid før periodisering tek kommunen kontakt med systemleverandør og IKA Møre og Romsdal for nødvendig bistand. Sykkylven kommune skal normalt periodisere kvart 4. år – dvs. 1. januar etter kvart kommunestyreval. Dette gjeld arkivdelar for saksarkivet.

For saksarkivet er det ein overlappingsperiode på 2. år. I denne perioden avsluttar og avklarar ein aktive saker.  I ePhorte får arkivdelane som skal ha overlappingsperiode status O, dei nye arkivdelane som blir oppretta frå status A(aktiv). Saker i arkivdelar med status O som får tilført nye dokument i overlappingsperioden blir automatisk overført til den nye arkivdelen. Når overlappingsperioden er slutt skal det ikkje lenger overførast saker frå den gamle til den nye arkivdelen. Den gamle arkivdelen får då status B (bortsett ). Utrekk blir gjort i samarbeid mellom systemleverandør og IKA Møre og Romsdal – avlevering til depot.

 Periodisering av objektarkiv/spesialarkiv

Objektarkiva ( Elev,  Pers2, Koor, ) og spesialarkiva ( Bygg, Oppm og Land ) skal periodiserast einskildvis etter ei individuell vurdering. Det er viktig å ta omsyn til at sakene i desse arkivdelane kan vere aktuelle sjølv om dei har vore avslutta i lang tid.

 

Oversikt over arkivdelar - aktive og avslutta.

Arkiv

Arkivdel

Ordnings-prinsipp

Periode

Kode for avslutning av arkivperiode

Plan for avlevering/uttrekk

Saksarkiv

Sak1

K-kodar

1.1.2005 – 31.12.2007

Skarpt skille

Slutt – 31.12.2007

B - bortsatt

Utrekk og avlevering til depot i 2016/2017

Saksarkiv

Sak2

K-kodar

1.1.2008-31.12.2011 – overlappings-periode 1.1.2012 – 31.12.2013

Slutt 16.01.2014

B - bortsatt

Uttrekk og avlevering til depot i 2016/2017

Saksarkiv

Sak3

K-kodar

01.01.2012 - 19.09.2019

 B - Bortsatt

Siard-uttrekk levert til IKAMR

Byggsaksarkiv

Bygg

Gnr/bnr

Papir/elektronisk

1.1.2005 – 19.09.2019

 B - Bortsatt

Siard-uttrekk levert til IKAMR

Oppmålings-arkiv

Oppm

Gnr/bnr

Papir/elektronisk

1.1.2005 –

B -  Bortsatt

 Siard-uttrekk levert   til IKAMR

Landbruksarkiv

Land

Gnr/bnr

Papir/elektronisk

1.1.2005 – 19.09.2019

 

 

 

 

B - Bortsatt

 Siard-uttrekk levert    til IKAMR

Personalarkiv

Pers

Personnr.

1.1.2005-31.01.2014 – Skarpt skille

Slutt 05.02.2014

B - bortsatt

Uttrekk og avlevering til depot i 2016/2017

Personalarkiv

Pers2

Personnr.

01.02.2014 – 19.09.2019

B - bortsatt

 Siard-uttrekk levert   til IKAMR

Elevarkiv

Elev

Personnr.

01.01.2005 - 19.09.2019

B - bortsatt

 Siard-uttrekk levert   til IKAMR

Eigedomsskatt

Eskatt

Gnr/bnr

01.07.2015-19.09.2019

B - bortsatt

 Siard-uttrekk levert   til IKAMR

Koordinerande eining

Koor

Personnr.

14.07.2011 -19.09.2019

B - bortsatt

 Siard-uttrekk levert   til IKAMR

 

 

 

 

 

 

 

 Arkivdelar frå 20.09.2019

Arkiv

Arkivdel

Ordningsprinsipp

Periode

Kode for avslutning av arkivperiode

Plan for avlevering /uttrekk

Saksarkiv

SAK4

K-kodar

20.09.2019 -

Aktiv

 

Byggsaksarkiv

BYGG2

Gnr/bnr

20.09.2019 -

Aktiv

 

Oppmålingsarkiv

OPPM2

Gnr/bnr

20.09.2019 -

Aktiv

 

Landbruksarkiv

LAND2

Gnr/bnr

20.09.2019 -

Aktiv

 

Planarkiv

PLAN

Gnr/bnr

20.09.2019 -

Aktiv

 

Elevarkiv

ELEV2

Fnr

20.09.2019 -

Aktiv

 

Barnehagearkiv

BARN

Fnr

20.09.2019 -

Aktiv

 

Vaksenopplæring

VAKSEN

Fnr

20.09.2019 -

Aktiv

 

Personalarkiv

PERS3

Fnr

20.09.2019 -

Aktiv

 

Husbanken

HUSB

Fnr

20.09.2019 -

Aktiv

 

Møte

MØT

K-kode

20.09.2019 -

Aktiv

 

Eigedomsskatt

ESKATT2

Gnr/bnr

20.09.2019 -

Aktiv

 
           
Laster...